DATA: 25 d’octubre de 2017

HORARI: 11.30 a 13.30 h

LLOC: Saló Segrià de Fira de Lleida. Municipalia, 2017

ORGANITZA: Federació de Municipis de Catalunya

Jornada adreçada a electes locals, síndiques i síndics locals, secretaris i interventors, directius, juristes i tècnics locals i, en general, personal vinculat als governs locals.

Els reptes de la democràcia local representativa tenen a veure amb la millora dels sistemes de participació política i amb una governança atenta als ciutadans. Caminar en la direcció més adequada i eficaç per assolir aquests reptes requereix de reformes normatives i institucionals. Les vigents Lleis de transparència, l’assumpció de codis de conducta i compromisos d’integritat són, sens dubte, eines sobre les quals anar construint una democràcia municipal millor en termes de qualitat i satisfacció ciutadana. També la participació, entesa com a una nova competència municipal requereix la seva estandardització legal per assegurar el principi d’igualtat en els termes establerts al Protocol sobre Participació Ciutadana de la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL). I en aquest context, les sindicatures de defensa de la ciutadania són, precisament en aquest marc de la CEAL, una figura institucional que pot ajudar a recórrer aquest camí.

Més informació i programa