Abril de 2019

Catalunya és un dels territoris amb major grau de segregació escolar d’Europa, segons l’estudi de la Fundació Bofill “Combatre la segregació escolar: de l’amenaça a l’oportunitat. La segregació escolar és la distribució desigual de l’alumnat entre els centres educatius del territori. Aquest fet provoca que alguns centres tinguin un percentatge d’alumnat d’origen immigrat o amb necessitats socioeconòmiques per sobre del que hi ha al seu territori. La composició desequilibrada d’aquests centres fa que sovint siguin poc desitjats per moltes famílies del seu entorn i, per tant, aquest desequilibri s’aguditzi any rere any.

Una de les tasques de les administracions públiques del territori és dissenyar estratègies per a combatre aquesta situació, ja que el fenomen de la segregació està directament relacionat amb l’afebliment de la cohesió social, l’abandonament escolar, i uns baixos resultats educatius. Els ens locals, doncs, han de ser actors principals en implementar mesures contra la segregació, però també en configurar juntament amb altres administracions públiques una política educativa que redueixi la segregació.

L’Ajuntament de Rubí, a proposta del Consell Escolar Municipal (CEM), ha considerat necessari construir conjuntament amb la comunitat educativa una resposta rubinenca per combatre la segregació escolar al municipi. Per això, organitza el dia 1 d’abril una trobada per reflexionar i generar accions a desenvolupar que puguin donar solució a aquest fenomen, que serà conduïda i dinamitzada per EIDOS Dinamització Social.