AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

El tractament s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la normativa estatal sobre aquesta matèria. A continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és E1DOS Dinamització Social SL (en endavant EIDOS Dinamització Social), amb domicili a aquests efectes a C/ Vilalba dels Arcs, 134, local 4 de Barcelona, amb número de CIF: B63947238 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, el 18-10 -05, en el Volum 37867, Foli 00072, Fulla Nº 316.059, lº 00000, Secció 008, Inscripció 0001.

Correu electrònic de contacte: contacta@eidos.social

 

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal d’ EIDOS Dinamització Social atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si s’escau, resultin d’obligat compliment.

 

ÚS DEL PORTAL

http://eidos.social proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a internet pertanyents a EIDOS Dinamització Social o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que en nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe de l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EIDOS Dinamització Social no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

PROTECCIÓ DE DADES

EIDOS Dinamització Social compleix amb Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la normativa estatal sobre aquesta matèria, vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a contacta@eidos.social, Ha de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, si s’escau.

Així mateix, EIDOS Dinamització Social informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

Omplir el formulari de contacte inclòs en el lloc web, l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a EIDOS Dinamització Social implica el consentiment exprés d’incloure les seves dades de caràcter personal en un fitxer automatitzat propietat d’E1DOS Dinamització Social. Vostè pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement al previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a l’efecte, mitjançant correu electrònic a contacta@eidos.social.

QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES DADES

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part d’EIDOS Dinamització Social, i per atendre qualsevol requeriment d’altres administracions públiques o òrgans judicials.
En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.
En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.
En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.
Finalment, en el cas de les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància, es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que ho justifiquin es conserven el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.
La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental són un referent determinen els criteris que seguim en la conservació o eliminació de les dades.

QUINS DRETS TENEN LES PERSONES EN RELACIÓ A LES DADES QUE TRACTEM

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:
A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.
A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.
A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.
A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.
A no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

AMB QUINS CRITERIS TRACTEM LES DADES PERSONALS

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.
a) Els tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l’interessat.
b) Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
c) Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.
d) Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.
e) Els conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.
f) Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

EIDOS Dinamització Social, per sí mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’EIDOS Dinamització Social o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’EIDOS Dinamització Social. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’EIDOS Dinamització Social. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’EIDOS Dinamització Social.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

EIDOS Dinamització Social no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o nocius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

MODIFICACIONS

EIDOS Dinamització Social es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir, tant en els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 

ENLLAÇOS

En el cas que en http://eidos.social es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, EIDOS Dinamització Social no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. EIDOS Dinamització Social no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació que hi hagi en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D’EXCLUSIÓ

EIDOS Dinamització Social es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

GENERALITATS

EIDOS Dinamització Social perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre de dret.

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

EIDOS Dinamització Social pot modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EIDOS Dinamització Social i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola  vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.