DATES: setembre, octubre i novembre 2017

LLOC: Barcelona (edició pel personal de la Generalitat) i Lleida (edició pel personal de l’administració local)

El curs pretén donar una visió general sobre les polítiques de participació ciutadana i els criteris per fer una participació de qualitat. Es tractaran continguts com què entenem per participació ciutadana i marc normatiu, elements per una participació de qualitat, i mecanismes de participació ciutadana.

S’organitzen dues edicions. La primera, dirigida a personal tècnic de la Generalitat de Catalunya amb funcions relacionades amb el disseny, el desenvolupament i l’avaluació de polítiques públiques. La segona, al personal tècnic de les administracions locals catalanes amb funcions relacionades amb el disseny, desenvolupament i avaluació de polítiques públiques.

Més informació