Inaugurem amb aquest article, un recull de posts sobre tècniques que us podem oferir per a dinamitzar tallers de participació ciutadana. Esperem que us puguin interessar!

Per començar, l’Open Space:

Què és?

La tècnica de l’Open Space, creada per Harrison Owen, pretén facilitar l’intercanvi d’idees, opinions i coneixements dins d’un grup auto organitzat, amb l’objectiu que les persones participants a través d’aquesta interacció, siguin generadores de saber.

Al convidar a la gent a assumir la responsabilitat d’allò que els importa, s’estableix un ambient d’investigació, reflexió i aprenentatge, que permet treure el millor tant dels individus com del seu conjunt. En l’àmbit de l’administració i entorns organitzatius, aquesta tècnica l’hem aplicat obtenint un bon índex de satisfacció per part de les persones participants, i assolint els objectius establerts..

L’espai es construeix amb l’energia, compromís i lideratge compartit, on els participants accepten la responsabilitat tant del que pugui succeir com el que no. El nombre d’assistents pot ser molt nombrós donat que aquesta metodologia facilita la interacció de manera àgil.

Existeixen una sèrie de preceptes que cal tenir presents amb anterioritat a la posada en pràctica de la tècnica de dinamització Open Space:

 • Qualsevol persona que acut és benvinguda i adient, donat que ha mostrat interès en participar.
 • S’ha de parar atenció al que està passant; centrant-se en el present, sense amoïnar-se pel que podria passar més endavant.
 • Quan la sessió comença és el moment correcte, això permet superar la limitació imposada per la manca de temps, i permet posar més èmfasi en assumptes com la creativitat o la innovació.
 • Quan finalitza, conclou: Aquest principi permet que els assistents aprofitin el temps disponible, i variïn de tema quan la discussió, no els hi aporta alguna cosa rellevant.

Quan la podríem utilitzar?

 • Quan el conflicte frena la capacitat de canvi.
 • Davant d’una situació complexa.
 • On existeixi un alt grau de diversitat.
 • Quan hi ha una necessitat urgent, i calen prendre decisions amb rapidesa.
 • On es necessiten a totes les parts interessades per a que puguin adoptar bones resolucions.
 • Quan no es té una idea preconcebuda de quins haurien de ser els resultats.

Què hem de tenir en compte?

Des de EIDOS proposem que abans de posar en pràctica aquesta dinàmica es contemplin els següents aspectes:

 • Reservar un dia i lloc adient per poder-la dur a terme.
 • Convidar als participants explicant el seu funcionament i el tema que s’abordarà durant la jornada.
 • Disposar d’una persona que expliqui, faciliti i guiï el procés.
 • Delimitar les diferents àrees de treball senyalitzant-les; i crear una zona central comuna en forma de cercle, on s’inclourà una graella en una paret visible amb columnes, que informaran dels espais de les sessions de treball i files que indicaran, les franges horàries.
 • Disposar d’una sala o diversos espais on poder tractar els diferents temes que sorgeixin de manera espontània, circulant pels grups existents i abandonant-los en cas que sentin que el tema que presenten no els interessa.
 • Per a l’organització de la dinàmica cal disposar de diversos materials com poden ser (papelògrafs, rotuladors, cinta adhesiva, tisores post-its, sala oberta i flexible que disposi de taules, cadires, espais adjacents, portàtils, sistemes de so… etc).

Com fer-ho?

 • Seleccionem una pregunta d’enfocament per a la reunió, i les persones participants defineixen les problemàtiques o temes a tractar.
 • Creem els cercles (un per cada tema definit) i convidem a participar: en diferents espais, col·locant les cadires en cercles concèntrics deixant espai al mig on els deixarem material, amb el que podran treballar en un mur.
 • Expliquem el tema, el procés a seguir, com s’han d’organitzar, i com treballar a l’espai.
 • Recordarem que qualsevol persona que es preocupi pel tema és benvinguda a entrar al cercle.
 • Si en algun moment les persones participants senten que no estan contribuint o aprenent, poden utilitzar la regla dels dos peus: “ves a una altre reunió on puguis participar activament”.
 • Una persona pot encarregar-se de recollir les contribucions que apareguin en el transcurs de la dinàmica.
 • Convoquem a les persones participants en tots els cercles a acudir a l’espai central de la sala per a exposar les seves conclusions.

L’Open Space es pot utilitzar com  a eina per afavorir la participació i augmentar el rendiment grupal en qualsevol àmbit de treball. Des de fa dècades s’ha mostrat com un mètode eficaç per dinamitzar grups en entorns organitzatius, comunitaris, laborals i associatius. EIDOS implementa aquesta tècnica afavorint l’autogestió dels grups de treball, el compromís, els lideratges compartits, la diversitat dels participants i principalment ajuda a potenciar amb èxit competències genèriques i transversals en l’àmbit institucional o organitzatiu.

POUM de Piera: