Els processos de participació, en realitat, són processos de debat públic. Són un espai de reflexió compartida on els ciutadans i ciutadanes poden construir, plantejar idees i sobretot… poden millorar velles i noves idees compartint-les amb la resta de persones que participen, incorporant altres visions i aliances.

La sensació d’algunes de les persones participants és que aquí s’acaba. Diuen la seva proposta, s’escriu en un paper i l’ajuntament decideix si es fa o no. Però, si realment s’està convençut que una idea és la millor i de veritat té el recolzament de moltes persones, hi ha altres mecanismes que actualment estan al nostre ordenament jurídic i que, segurament per desconeixement, no s’utilitzen suficientment.

És per aquest motiu que des d’EIDOS creiem important donar a conèixer altres vies d’incidir en la pràctica i activitat política municipal que es poden impulsar des de la ciutadania. La iniciativa popular municipal és una d’elles. Es troba a l’article 70 bis de la “Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”, i als articles 30 a 39, 44 i 45 de la  “Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars noreferendàries i d’altres formes de participació ciutadana”.

 

Què cal tenir en compte per exercir el dret d’iniciativa popular?

Primer cal saber que es tracta d’un mitjà per proposar a l’ajuntament acords, actuacions (consultes, processos de debat, …) o projectes de reglaments sobre temes de la seva competència.

És una manera també d’intervenir en el que se’n diu l’agenda política, de provocar que es debati sobre un tema en el Ple i que aquest es posicioni.

 

Qui la pot presentar?

De forma molt genèrica, serien les persones que puguin votar a les eleccions municipals (veïns/es amb dret de sufragi actiu).

 

Què és necessari per presentar-la?

De forma general, i segons la Llei de bases de règim local, el nombre de signatures necessàries seria el següent:

  • Fins a 5.000 habitants, el 20% dels habitants
  • De 5.001 a 20.000 habitants, el 15%,
  • A partir de 20.001 habitants, el 10%.

D’altra banda, la Llei 10/2014 estableix un percentatge diferent si la iniciativa es presenta per demanar la realització d’una consulta popular per via de referèndum o d’una consulta popular sectorial no referendària, o si proposa la realització d’un procés de participació ciutadana. Tanmateix, cada ens local pot regular el seu funcionament i procediment en els seus reglaments de participació ciutadana, respectant la normativa vigent de rang superior.

Si s’arriba a la quantitat de signatures establerta i l’ajuntament hi té la competència, la iniciativa haurà de ser debatuda i votada pel Plenari Municipal (o per l’òrgan competent), qui la pot denegar o aprovar.

Per a la votació al Ple caldrà sempre un informe del secretari/a de l’ajuntament o del Ple conforme s’ajusta a dret. I un informe de l’interventor/a quan la iniciativa afecta a drets i obligacions de contingut econòmic per part de l’ajuntament.

 

Aclariments

No existeix una norma pròpia que reguli aquest mecanisme. Tanmateix, en alguns municipis està desenvolupada una regulació específica, normalment en Reglaments de Participació, com dèiem, o Reglaments Orgànics Municipals (ROM). Poden fer més fàcil l’exercici del dret, per tant, recomanem veure si existeix al municipi.

A nivell autonòmic i estatal, ha estat desenvolupada la iniciativa legislativa popular, el tipus d’iniciativa per la qual la ciutadania pot proposar que el parlament prengui en consideració una norma. Més informació a la web de la Generalitat i, especialment interessant, la Guia d’ús.

Aquest és un possible mecanisme de participació que és útil sempre que la proposta o la iniciativa ciutadana necessiti del suport de l’ajuntament. Si no és així, només cal cercar aliats que aportin idees, braços i/o diners per fer realitat la iniciativa :-).

Teniu ganes de saber més? Voleu possibilitar la utilització d’aquesta eina en el vostre municipi? Esteu pensant en regular- ho en el vostre Reglament de Participació Ciutadana? No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres, i des d’EIDOS us ajudarem a fer-ho possible.