Els ens locals configuren una part molt important de l’Administració pública de Catalunya atès que són els que es troben més pròxims als ciutadans i ciutadanes i, d’acord amb el principi de subsidiarietat, han de prestar un major nombre de serveis, tenint sempre com a finalitat principal la consecució del seu benestar.

El gran nombre de municipis i d’ens supramunicipals, l’existència de comarques i d’altres administracions locals i també d’administracions de caràcter no territorial fan que el personal al seu servei sigui molt nombrós. Aquest personal requereix una formació i capacitació professional adequades per a fer front a la complexitat de competències i funcions que les dites administracions tenen encomanades.

La necessitat d’establir una formació homogènia a tot el territori de Catalunya en els matèries relacionades amb l’administració local -dret, gestió i hisenda, bàsicament- per tal de garantir els coneixements necessaris i adequats, tant teòrics com pràctics, als titulats universitaris que volen treballar-hi i la personal que està al seu servei.

L’objectiu del postgrau és formar a tècnics superiors i mitjans que ocupen llocs de treball a l’Administració local, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública.

Dins el postgrau, EIDOS impartirà el mòdul sobre Participació ciutadana i noves tecnologies previst per maig del 2018

Més informació