Fa uns dies, i preparant la documentació per a un concurs públic, ens vam retrobar amb un informe sobre consells consultius que vam fer per l’Ajuntament de Rubí el 2010. En aquella ocasió, l’Ajuntament s’estava plantejant crear el Consell de Ciutat, motiu pel qual va encarregar diversos estudis. La nostra tasca va ser analitzar el paper dels consells, què són, què fan i quins models diferents de consells existeixen, a partir de l’observació i comparativa amb altres municipis i la nostra pròpia experiència.

Hem pensat que pot ser interessant compartir aquí alguns elements d’aquella reflexió.

 

Naixement dels consells consultius i de participació

Els consells consultius locals, dels que el consell de ciutat n’és un tipus, es comencen a crear als ajuntaments democràtics a mitjans dels anys 80’. Des de fa anys, els consells de participació o consells consultius, són una eina àmpliament incorporada en l’àmbit municipal català i espanyol. Molts municipis amb característiques i contextos diferents, han creat consells també diversos, tant pel què fa a les seves funcions, composició o dinàmiques de funcionament, com als objectius pels quals van ser creats.

En aquell moment, neixen com un espai d’interlocució i canalització de les reivindicacions. En els transcurs dels anys, aquesta funció ja no es veu tant necessària. Actualment, s’està treballant perquè esdevinguin un espai de debat públic. Un òrgan de debat on es tractin les problemàtiques i la realitat des de la seva complexitat actual, així com les possibles solucions des de la pluralitat de visions i opinions dels diferents agents socials d’una ciutat.

 

Què és un consell de ciutat?

A partir de l’anàlisi realitzat i de l’experiència d’EIDOS, podem establir a grans trets què considerarem un Consell de Ciutat:

 • És un òrgan permanent de participació ciutadana de caràcter consultiu, en el qual els representants polítics i la resta d’agents socials d’un municipi debaten i valoren les grans línies estratègiques, el desenvolupament local i els grans projectes de la ciutat.
 • Els consells són creats per iniciativa de l’Ajuntament amb l’aprovació del Ple. Els crea d’acord amb la seva autonomia organitzativa com a òrgan complementari dins l’organització municipal.
 • Són consultius, propositius i d’informe preceptiu, on els i les membres són informats, formulen propostes, debaten i fan recomanacions com a consell. En cap cas els òrgans de participació poden assumir capacitats decisòries que corresponguin als òrgans representatius.

 

Quines preguntes ens hem de fer si volem crear un consell de ciutat?

 • Necessitem un òrgan permanent? El consell de ciutat hauria de ser creat com un espai estable de participació. Si no és així, hi ha altres fórmules menys formals i flexibles com les reunions (comissions, processos…) de debat públic per a temes concrets o les audiències públiques
 • Necessitem un òrgan de ciutat? Quan es proposa crear un consell de ciutat és per comptar amb un espai on es puguin consultar temes estratègics que tinguin com a resposta una visió global.
 • És un consell de consells o consell de notables? Una altra decisió bàsica que cal prendre respecte al consell de ciutat és si, des de la vessant política i tècnica, el que es vol/necessita crear és un “consell de consells o d’entitats”, un “consell de notables” o una opció mixta.

 

Quins poden ser les seves funcions?

En general, els diferents reglaments d’organització i funcionament atribueixen al Consell de Ciutat una sèrie de funcions que acostumen a ser les següents:

 • Conèixer i debatre el Pla d’Actuació Municipal (PAM), els pressupostos municipals i/o les propostes de revisió o modificació global del Pla General d’Ordenació Urbana.
 • Proposar i debatre les conclusions dels estudis sobre temes d’interès per a la ciutat.
 • Fer l’anàlisi i el seguiment de les polítiques públiques que afecten la ciutat.
 • Assessorar el govern municipal respecte de les grans línies de la política i la gestió municipal.
 • Proposar processos participatius i/o activar consultes o audiències públiques.
 • Debatre i valorar la política de participació ciutadana i actuar com a garant de la participació dels interlocutors socials.
 • Debatre i valorar els temes d’interès general que plantegin els consells territorials o sectorials.
 • Conèixer i debatre les ordenances i altres disposicions de caràcter general.
 • Emetre informes sobre els assumptes demanats per l’alcaldia o pel Ple Municipal.

 

Accedeix al document si vols consultar la seva composició, estructura, funcionament i comparativa entre municipis.