“La història de Nou Barris és la història de les persones que hi han viscut, hi han treballat i hi han forjat els seus somnis i esperances de futur. És, també, la història dels agents socials que, en diferents contextos econòmics i polítics, hi han materialitzat les seves iniciatives i projectes.”

(Ajuntament de Barcelona)

Nou Barris és un Districte de Barcelona format actualment per tretze barris. Es tracta d’un territori amb una potent vida veïnal i associativa, amb més de 165.000 habitants, segons dades de 2017 de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

 

El Pla d’Equipaments

Per tal de donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes, el territori compta amb quasi 300 equipaments distribuïts en els diferents barris. L’elevat nombre va fer necessari redactar un Pla d’Equipaments 2010-2020 que ordenés i planifiqués els espais disponibles i requerits. Aquest document és l’eina de planificació global que recull les necessitats i disponibilitats del districte en matèria d’equipaments i proposa un pla de transformació a curt, mitjà i llarg termini per adequar i optimitzar les dotacions existents i, si cal, crear-ne de noves.

Avançant-se a la data de la seva finalització, el Districte de Nou Barris va iniciar el projecte de revisió i actualització del Pla d’Equipaments existents. Aquest projecte de revisió va incloure un procés de participació que es va iniciar al mes de maig de 2018 i va finalitzar al setembre del mateix any, amb l’objectiu de detectar i recollir noves necessitats d’equipaments que s’hauran de valorar per al futur Pla 2020-2030.

 

El procés de debat públic

El procés de participació, que ja partia dels treballs que s’estan realitzant al Districte i de la feina realitzada anteriorment pel teixit associatiu del territori, va facilitar la trobada i el diàleg entre diferents agents socials, i així copsar la visió de la ciutadania. Concretament, el procés de debat realitzat es va estructurar en:

  • Sessions ciutadanes de debat, obertes a la participació d’entitats, col·lectius, i ciutadans i ciutadanes interessades a compartir quines són les necessitats de nous equipaments.
  • Dinamitzacions al carrer, per a recollir les aportacions dels i de les vianants, entitats i comerços, i així oferir la possibilitat de participar a aquelles persones que tenen més dificultats per assistir a trobades concretes, ampliant el debat i els resultats.
  • Participació en la plataforma decidim.barcelona, per a escoltar les opinions d’aquelles persones que prefereixen participar des de casa seva.

Per tal d’arribar al màxim de ciutadania, i considerant la dificultat de fer sessions per cada barri, es va distribuir el Districte en tres zones:

  • Zona Sud, que incloïa els barris de Can Peguera, El Turó de la Peira, Vilapicina i Torre Llobeta, i Porta.
  • Zona Centre, que agrupava els barris de Guineueta, Verdun, Prosperitat, Canyelles, Roquetes, i Trinitat Nova.
  • Zona Nord, agrupant els barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona.

Així mateix, el procés va originar-se al voltant d’una Comissió de Seguiment, formada per persones representants de diverses entitats i institucions de Nou Barris, que vetllaven pel procés participatiu i promovien la participació del veïnat. La seva funció durant tot aquest període de debat ha estat la de contrastar, millorar i col·laborar amb el procés. Tanmateix, i un cop finalitzat el període de participació obert a la ciutadania, la Comissió continuarà en funcionament per a treballar, juntament amb el Districte, en l’elaboració dels continguts del Pla d’Equipaments.

 

Resultats obtinguts

El procés de debat, que ha facilitat la participació de 623 persones entre totes les actuacions que s’han desenvolupat, va estar liderat pel Districte de Nou Barris i per l’Àrea de Democràcia Activa de l’Ajuntament de Barcelona. Algunes de les persones que varen assistir a les sessions obertes a la ciutadania, a més de ser veïns i veïnes del barri, eren representants de diverses entitats i col·lectius. En concret, 40 són les entitats que van estar representades per diverses persones.

Considerant que tots els col·lectius són prioritaris, destaquem que més del trenta per cent de les aportacions van considerar que el col·lectiu més deficitari i/o amb més necessitat d’equipaments és el de la gent gran, especialment si es considera l’envelliment previst de la població. A continuació, el segueix el col·lectiu d’infants i famílies, amb més del 20%.

En relació amb els àmbits i tipologia d’equipaments necessaris, es destaca amb quasi el 30% els equipaments de trobada i participació (casals de barri, casals de gent gran, casals de joves, ateneus, etc.), seguits dels equipaments de salut i serveis socials (assistencials) i els equipaments esportius.