El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona, en el qual les i els representants de l’Ajuntament i la ciutadania debaten els afers principals de la ciutat amb la recerca constant del compromís i la corresponsabilitat.

És un espai plural format per representants d’entitats i institucions de diferents sectors i àmbits territorials, format per representants polítics, per persones expertes en diversos temes, i per veïns i veïnes expertes en viure la ciutat. Aquesta diversitat és bàsica per exercir la seva funció principal: assessorar l’Ajuntament en els temes de ciutat. Es basa en criteris de legitimitat i representativitat a fi de ser el gran espai de representació cívica de la ciutat.

Per fer-ho, el Consell es reuneix, s’informa, fa recomanacions, les debat i aprova un document de conclusions (dictamen), que és el document on es recullen les diferents mirades i opinions que hi ha sobre un tema. L’Ajuntament, estudiant i tenint en compte aquest document, dissenya i executa la seva acció pública.

Des de setembre de 2019, EIDOS Dinamització Social, amb la col·laboració de Brava Comunicació, s’encarrega del suport tècnic a la Secretaria del Consell de Ciutat.