Actualment, la gestió del patrimoni cultural de Catalunya està regulada per la Llei 9/1993 de 30 de setembre i la Generalitat la vol modificar per actualitzar-la i així poder garantir la protecció, la conservació i la difusió de l’herència cultural del país d’acord amb l’evolució i les necessitats de la societat actual. Aquesta nova llei haurà de tenir una visió integral i flexible, actualitzada a la normativa internacional, que incorpori un concepte de patrimoni més social, inclusiu i sostenible que reflecteixi la diversitat d’un sector heterogeni i canviant.

A l’hora de fer-ho, vol obrir un procés participatiu que generi espais de trobada on poder debatre en profunditat, i de manera ordenada, sobre uns eixos preestablerts.

Es va contractar a EIDOS per estructurar la informació d’aquests eixos per facilitar la comprensió dels temes a tractar i endreçar temàticament les qüestions a debatre. A més d’incloure una sèrie de preguntes que ajudin a reflexionar i fer aflorar aspectes que puguin ser útils per a la presa de decisions posterior. D’altra banda, tot i que el procés és obert, sense limitació d’accés i participació, es va rebre l’encàrrec d’identificar els perfils i agents clau que poden aportar unes intervencions enriquidores als debats, dins dels diferents sectors de la cultura i el patrimoni (arxius, museus, arquitectura, arqueologia, paleontologia, restauració, conservació, etc.),  per poder tenir en consideració el punt de vista ampli i divers.